Upozornenie na nepravdivé tvrdenia o MBU a zrušení triedeného zberu

Vážené pani starostky/primátorky, páni starostovia/primátori,

radi by sme Vás upozornili na nepravdivé tvrdenie nemenovanej firmy vo veci ponuky zavedenia technológie mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov.  

Viacero zástupcov obcí a miest sa na nás v poslednom období obrátilo so žiadosťou o vysvetlenie v nasledovnej veci. Nemenovaná firma ponúka obciam vybudovanie prevádzky s technológiou mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) zmesových komunálnych odpadov na ich území. Firma pri svojej prezentácii tvrdí, že ak obec bude do tejto prevádzky odovzdávať komunálne odpady, bude môcť zrušiť triedený zber odpadov na svojom území (kontajnery a vrecia na triedenie), čím sa obci znížia náklady na odpadové hospodárstvo. Priatelia Zeme – SPZ sa dlhodobo snažia poukazovať na výhody MBÚ v systéme odpadového hospodárstva. S tvrdením nemenovanej firmy však nemôžeme súhlasiť, pretože technológia MBÚ spracúva zmesový komunálny odpad – nejedná sa teda o zavedenie triedeného zberu odpadov na území obce v súlade s § 39 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. To potvrdilo aj stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, o ktoré sme požiadali. V ňom sa uvádza, že obec môže využiť technológiu mechanicko-biologickej úpravy na zmesový komunálny odpad. Aj pri využívaní tejto technológie jej však zostáva povinnosť triediť komunálne odpady minimálne v rozsahu stanovenom zákonom o odpadoch.

Úplné znenie stanoviska MŽP SR k problematike MBÚ:
http://www.priateliazeme.sk/spz/files/vyjadrenie_k_mbu_od_mzp_1_0.jpg
http://www.priateliazeme.sk/spz/files/vyjadrenie_k_mbu_od_mzp_2_0.jpg

Viac o technológii mechanicko-biologickej úpravy odpadov: 
http://www.priateliazeme.sk/spz/informacie/mechanicko-biologicka-uprava-odpadov

V tomto roku Vás budeme formou e-mailingov priebežne informovať o zaujímavostiach v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. 

S pozdravom

Mgr. Lenka Beznáková
expertka na komunálne odpady
Priatelia Zeme – SPZ

 

Tento e-mail vám bol zaslaný v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.