Kvalita a využitie kompostu

Kompost je organické hnojivo vznikajúce procesom kompostovania, hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.

Uvádzanie kompostu do obehu

Na Slovensku je možné uvádzať do obehu iba také hnojivo (patrí sem aj kompost), ktoré bolo na základe výsledkov overenia jeho účinnosti, kvality, zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti a po posúdení zhody certifikované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len UKSUP) a zapísané do registra certifikovaných hnojív. Register vedie UKSUP.

Certifikát hnojiva potvrdzuje, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zákon zakazuje označovať hnojivá prívlastkami „ekologické“ alebo „biologické“.

Uvádzaním hnojiva do obehu sa rozumie ponuka na predaj, predaj a jeho skladovanie na účel predaja.

V súčasnosti platia 2 právne predpisy týkajúce sa uvádzania hnojív do obehu:

a)    Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podmienky uvádzania hnojív, pestovateľských substrátov a pomocných látok na úpravu vlastností pôdy (ďalej len „hnojivá“) do obehu.

Certifikáciu hnojiva – kompostu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) na základe žiadosti výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu, ktorý má oprávnenie na podnikanie. Žiadosť o certifikáciu hnojiva podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom.

b)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/2003 o hnojivách (ďalej len „nariadenie EÚ“) zo dňa 13.10.2003, ktoré ustanovuje ďalší spôsob uvádzania hnojív do obehu takzvaný „voľný pohyb“ tých hnojív, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

Tieto hnojivá môže ich výrobca označiť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii voľne uložených hnojív slovami „Hnojivo ES“. V tom prípade preberá výrobca zodpovednosť za to, že sú u nich splnené všetky požiadavky nariadenia EÚ. Týka sa to najmä predpísaných foriem a obsahu živín s využitím povolených odchýlok, ich označenia, balenia, bezpečnostných predpisov a opatrení. Hnojivá označené slovami „Hnojivo ES“ nebudú pred svojím uvádzaním do obehu podliehať certifikácii ani v SR, ani v žiadnom inom členskom štáte EÚ.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v SR vedľa seba existujú dva spôsoby uvádzania hnojív do obehu.

Výrobca môže na základe vlastného uváženia svoje hnojivo deklarovať ako „Hnojivo ES“, alebo pokračovať v uvádzaní do obehu na základe už existujúceho rozhodnutia o registrácii. Vždy však musí spĺňať buď všetky požiadavky nariadenia EÚ alebo zákona o hnojivách. Nie je možné kombinovať požiadavky týchto dvoch predpisov.

Hnojivo označené slovami „Hnojivo ES“ môže byť uvedené do obehu (umiestnené na trh podľa definície EÚ) vo všetkých členských štátoch EÚ bez prekážok, ale certifikácia podľa zákona o hnojivách umožní uvádzanie do obehu len v SR.

Niektoré typizované hnojivá, medzi ktoré patria všetky typy organických a organo–minerálnych hnojív, aj po vstupe do EÚ podliehajú povinnej certifikácii podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2005 Z. z..

Bez ohľadu na spôsob uvedenia hnojiva do obehu je v SR vykonávaná prísna kontrola, či hnojivo spĺňa podmienky nariadenia EÚ alebo zákona o hnojivách. Pri zistení nedostatkov môže kontrolný úrad pristúpiť k sankčným opatreniam. Inšpekciou je poverený ÚKSÚP.

Fyzické a právnické osoby v SR, ktoré uvádzajú do obehu hnojivá voľným pohybom v SR alebo iných štátoch EÚ, musia zabezpečiť ich spätnú vystopovateľnosť - to znamená, že záznamy o pôvode hnojiva musia byť po celú dobu ich uvádzania na trh a následne dva roky po jeho ukončení archivované a na požiadanie poskytnuté inšpekčnému orgánu.

Na záver je potrebné upozorniť fyzické a právnické osoby uvádzajúce do obehu hnojivá v SR, aby si osvojili ustanovenia nariadenia EÚ a zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2005 Z. z., nakoľko sú v plnom rozsahu zodpovedné za kvalitu a bezpečnosť hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok, nachádzajúcich sa na trhu v SR.

Ukazovatele kvality kompostu

a) Fyzikálne a chemické vlastnosti

 • vizuálne znaky (farba, pach, skupenstvo),
 • obsah vlhkosti,
 • obsah spáliteľných látok,
 • hodnota pH,
 • obsah živín deklarovaných výrobcom (dusík, fosfor, draslík),
 • pomer uhlíka a dusíka (C : N),
 • iné vlastnosti.

b) Obsah rizikových prvkov

 • kadmium, olovo, arzén, ortuť, chróm, nikel, zinok, meď a selén.

c) Údaje o bezpečnosti a ochrane zdravia ľudí, zvierat a o ochrane životného prostredia

 • klasifikácia hnojiva z hľadiska jeho bezpečnosti,
 • označenie špecifického rizika [vety „R“]2) a označenie bezpečného používania [vety „S“],2),
 • miestne dráždivé účinky (pokožka, sliznice, dýchacie cesty), senzibilita,
 • záruky a skúsenosti výrobcu,
 • iné účinky,
 • odporúčané ochranné prostriedky a postup prvej pomoci po požití hnojiva, zasiahnutí pokožky a sliznice hnojivom.

Osobitné požiadavky

V prípade, že na výrobu hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov sa použili aj odpady, tak sa podľa ich charakteru ukazovatele kvality rozšíria o obsah rizikových látok a obsah patogénnych organizmov.

a) Obsah rizikových látok

 • polyaromatické uhľovodíky – 16 zlúčenín,
 • benzo(a)pyrén,
 • minerálne oleje – NEL (C5 – C40),
 • polychlórované bifenyly – PCB (kongenéry: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 209),
 • fluórované dioxíny.

b) Obsah patogénnych organizmov

 • počet koliformných baktérií,
 • počet baktérií rodu Streptococcus,
 • prítomnosť Salmonely Sp.,
 • počet zárodkov humánnych črevných parazitov.

c)  Iné nežiaduce látky a rádioaktívne žiarenie

Hodnoty a ukazovatele kvality kompostu

a) Fyzikálne a chemické vlastnosti

Sledovaný ukazovateľ

Limitujúca hodnota

hodnota pH

6,5 – 8,5

objemová hmotnosť v kg.dm3

maximálne 1

obsah vlhkosti v %

40 – 60

obsah spáliteľných látok v sušine v %

minimálne 25,0

obsah dusíka ako N v sušine v %

minimálne 1,0

obsah fosforu ako P2O5 v sušine v %

minimálne 0,5

obsah draslíka ako K2O v sušine v %

minimálne 0,5

obsah vápnika ako Ca v sušine v %

minimálne 1,2

obsah horčíka ako Mg v sušine v %

minimálne 0,5

obsah častíc pod 20 mm v %

minimálne 100,0

b) Obsah rizikových prvkov

Prvok

Maximálna hodnota v mg/kg sušiny

Kadmium – Cd

2

Arzén – As

10

Ortuť – Hg

1

Chróm – Cr

100

Nikel – Ni

50

Olovo – Pb

100

Meď – Cu

200

Zinok – Zn

400

Selén – Se

5

Využitie kompostu

Distribúcia kompostu môže prebiehať formou

 • predaja
  • maloodberateľom,
  • veľkoodberateľom,
 • bezplatného odberu
  • obyvateľom, ktorí sa zapojili do zberu biologického odpadu,
  • školám a charitatívnym organizáciám,
 • použitia pre vlastnú potrebu
  • na ochrannú výsadbu okolo kompostárne,
  • ako výplň do biofiltrov,
  • ako zmluvná, vopred dohodnutá časť kompostu pre jednotlivých dodávateľov biologického odpadu.

 Oblasti použitia kompostu

 • poľnohospodárstvo,
 • sadovníctvo,
 • úprava krajiny (krajinotvorba),
 • rekultivácie starých environmentálnych záťaží,
 • záhradníctvo, pestovanie okrasných rastlín,
 • úprava a údržba ciest a železnice,
 • súkromné záhrady,
 • obchodné centrá a záhradkárske potreby,
 • rekultivácia uzatvorených skládok odpadov,
 • údržba a výsadba verejnej zelene,
 • revitalizácia krajiny.

Odporúčania pre zvýšenie odbytu kompostu

 • zamerať sa na to, aby sa na kompostárni vyrábal vysoko kvalitný kompost, ktorý si budú chcieť zákazníci opätovne kúpiť,
 • z kompostov vyrábať špeciálne určené substráty (pre pestovanie izbových rastlín, okrasné záhradné mulče, pre výsadbu mladých rastlín...),
 • kompost a z neho vyrobené pestovateľské substráty si nechať certifikovať,
 • vypracovať marketingový plán a následne program, ktorého úlohou bude vytvárať podmienky a prostredie pre odbyt kompostu a substrátov vyrobených z kompostu,
 • ako hlavnú cieľovú skupinu si stanoviť maloodberateľov, predovšetkým ženy v  strednom veku s vlastnou domácnosťou a záhradou (podľa prieskumu veľkých obchodných reťazcov o type zákazníkov kupujúcich komposty a substráty),
 • vytvoriť regionálnu sieť odbytu v blízkosti kompostárne,
 • získať ekoznačku „Ekologicky šetrný výrobok“,
 • vytvoriť reklamnú kampaň, kde kompost a z neho vytvorené substráty budú vyzdvihnuté ako šetrné k životnému prostrediu a budú vyzdvihnuté oproti konvenčným hnojivám a substrátom prevažne vyrábaným z rašeliny (rašelina je neobnoviteľný prírodný zdroj),
 • reklamná kampaň by mala zahŕňať aj filozofiu, že kompostáreň nie je „smetisko na odpady“, ale výrobňa kvalitného kompostu a substrátov,
 • kompost (respektíve z neho vyrábané substráty) predávať priamo na kompostárni, čím sa zvýši u spotrebiteľa povedomie, že sa jedná o ekologicky neškodný a bezpečný výrobok,
 • vytvoriť v blízkosti predajných miest, poprípade priamo pri kompostárni záhradnícke centrum, ktoré bude ponúkať okrem kompostu a substrátov aj široký sortiment doplnkových záhradkárskych výrobkov (kvetináčov, záhradného nábytku, okrasných rastlín, semien, predaj vianočných stromčekov...).