Ťažba rašeliny

V súčasnosti existuje vo veľkej miere na celom svete ko­merčná a drastická ťažba rašeliny. Tá je využívaná ako palivo pre záhradníctvo, úpravu poľnohospodárskej pôdy a zalesňova­nie. Rašeliniská sú však medzinárodne dôležité biotopy, na ktoré sú naviazané vzácne a unikátne druhy rastlín a živočí­chov. Ich ťažbou nenávratne tieto lokality ničíme, čím výraz­nou mierou prispievame k zániku týchto vzácnych druhov. Rašeliniská sú aj akousi zásobárňou uhlíka, ktorý sa z nich len pomaly dostáva do atmosféry vo forme CO2 a CH4. Ťažbou a využívaním rašeliny tento proces výrazne urýchľujeme, čo má za následok rozširovanie problému antropogénneho skleníkového efektu. Rašelina na svetových rašeliniskách bola vytvorená za 360 miliónov rokov a obsahuje 550 gigaton (Gt) uhlíka.

Zmenou spôsobov nakladania s biologickým odpadom (napr. výrobou kompostov a z nich pripravených pestovateľských substrátov) môžeme aj my znížiť dopad ťažby rašeliny na životné prostredie a viac ako plnohodnotne nahradiť rašelinu.