Program na výpočet surovinovej skladby kompostu

Zvoľte materiály, ktoré chcete spracovávať:
Upresnite vlastnosti materiálov:
Názov materiálu:
Vlhkosť [%]: Sušina [%]: Spálitelné látky [%]:
Uhlík [%]: Dusík [%]: C/N:
Zadajte množstvo spracovávaného materiálu a potvrďte:
Poradové číslo materiálu: , Hmotnosť [tony (kg)/deň]:
Optimalizácia - zadajte optimálnu počiatočnú:
vlhkosť [%]: C/N:

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PROGRAMU OPTIMALIZÁCIE SUROVINOVEJ SKLADBY

V kolonke “Zvolte materiály, ktoré chcete spracovávať:” vyberte jeden z materiálov, pre ktorý chcete počítať optimálnu surovinovú skladbu. Potom, ako tak urobíte, do koloniek “Názov materiálu”, “Vlhkosť”, “Sušina”, “Spalitelné látky”, “Uhlík”, “Dusík” a “C/N” budú vložené prednastavené hodnoty. Hodnoty je možné manuálne upraviť alebo priamo zadávať iba z klávesnice. Pre následný výpočet sú dôležité iba: “Názov materiálu”, “Vlhkosť”, “Uhlík” a “Dusík”.

Ďalej pokračujte zadaním množstva spracovávaného materiálu (jednotky nerozhodujú, len ich musíte použiť pre všetky materiály rovnako). Poradové číslo nemeňte! Nakoniec stlačte tlačítko “Potvrdenie vstupu materiálu do databázy pre optimalizáciu”. V novom okne sa Vám objaví stručná informácia o Vami zadanom materiály a “Poradové číslo materiálu” sa zvýši, takže môžete zadať hodnoty pre ďalší materiál. Takto postupne zadajte hodnoty pre všetky vstupné materiály do surovinovej skladby. Po každom potvrdení vstupu hodnôt do databázy sa okno s hodnotami o surovinovej skladbe aktualizuje. Pokiaľ urobíte chybu, ktorú potvrdíte tlačítkom “Potvrdenie vstupu materiálu do databáze pre optimalizáciu”, tak musíte vymazať všetky hodnoty z databázy tlačítkom “Vymazať”.

Potom, čo zadáte hodnoty pre všetky materiály, tak môžete optimalizovať surovinovú skladbu zadaním pre Vás optimálneho C/N a vlhkosti. Optimalizácia však mení surovinovú skladbu iba podľa zvoleného C/N. Pokiaľ majú všetky materiály vyšší resp. nižší C/N ako Vami zadané optimálne C/N, tak optimalizácia neprebehne.

Optimalizácia môže byť proporciálna alebo neproporciálna. Ide však iba o málo odlišné algoritmy, ktoré vedú k približne rovnakým výsledkom. Doporučujeme si vyskúšať obe a využiť výsledky, ktoré sa Vám budú viac páčiť.

Pokiaľ by ste chceli k zoptimalizovanej surovinovej skladbe pridať ďalší materiál, tak stlačte tlačítko “Vloženie optimalizovaných hodnôt do vstupnej databázy”, čím nahradíte Vami vložené hodnoty zoptimalizovanými. Potom môžete pridať ďalšie materiály a previesť ďalšiu optimalizáciu.

Na záver upozorňujeme, že tento program je jednoduchá pomôcka pre optimalizáciu pomeru uhlíka a dusíka v surovinovej skladbe a nezahrňuje ďalšie aspekty dôležité pre úspešný priebeh kompostovacieho procesu (zrnitosť a pórovitosť, obsah cudzorodých látok, obsah patogénnych mikroorganizmov, obsah mikroorganizmov potrebných pre kompostovací proces,...)

Program bol vytvorený v JavaSkripte, ako otvorený kód v spolupráci CZ BIOMu – Českého sdružení pro biomasu a Spoločnosti priateľov Zeme, Košice. Výpočty prebiehajú priamo na Vašom počítači a nie je nutné byť pripojený k internetu. Kopírovanie, úpravy a iné spôsoby využívania programu sú povolené a vítané. Vytváraná databáza je iba virtuálna (nikde sa neukladá), takže po ukončení programu je nenávratne stratená.