Ekonomické hľadisko

Zvolený spôsob nakladania s biologickými odpadmi má okrem vplyvu na životné prostredie aj vplyv na ekonomické zaťaženie samospráv a pôvodcov odpadu.

Správne zvolená forma a technológia nakladania s biologickými odpadmi môže pre obec a jej obyvateľov priniesť aj značné finančné úspory. Tie sa prejavia hlavne v znížení nákladov na odvoz biologických odpadov, ktoré sú zmiešané v zmesovom komunálnom odpade, na skládky odpadov alebo do spaľovní odpadov. Náklady na spracovanie 1 tony biologických odpadov napr. pri domácom kompostovaní sú pre samosprávu nulové, ale aj pri obecných kompostoviskách sú spravidla nižšie ako náklady na uloženie tohto odpadu na skládku odpadov alebo do spaľovní odpadov, ale aj ako jeho spracovanie vo veľkých zariadeniach, akými sú napr. regionálna kompostáreň alebo bioplynová stanica.

Ďalším prínosom môže byť ušetrenie finančných prostriedkov za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, používaných pri skrášľovaní obce, výsadbe a udržiavaní verejnej zelene v obci, pestovaní v záhrade alebo v domácnosti.

Okrem uvedených úspor môžu ekonomike odpadového hospodárstva alebo aj celému rozpočtu obce pomôcť aj príjmy z prevádzkovania zariadení na zhodnocovanie biologických odpadov. Môžu to byť napr. poplatky od pôvodcov a držiteľov odpadu za spracovanie privezeného odpadu  alebo príjem z predaja napr. kompostu, drevnej štiepky a pod.